El baròmetre

Mètode

Per tal d’oferir conclusions segregades pels diferents territoris, es farà un mostreig estratificat per àmbits territorials amb afixació a mida. A partir d’aquesta estratificació territorial s’aplicaran quotes de representació proporcional dels diferents grups de col·lectius atesos segons la organització establerta. Els dos elements de mostreig: estratificació i quotes, permet obtenir la selecció d’entitats de la mostra.

Fitxa tècnica:

  • Univers objecte d’estudi: 3.032 entitats membres de les federacions de la Taula del Tercer Sector censades al “mapa d’entitats socials de Catalunya”.
  • Mostra: dades corresponents a 444 entitats
  • Error màxim admissible:  4,3% d’error mostral per el conjunt de Catalunya. 10% per a cada vegueria.
  • Nivell de confiança: 95%
  • Tècnica de recollida de dades: qüestionari on-line enviat a totes les entitats censades.
  • Calendari de la recollida de dades: de l’1 de març al 21 d’abril

 

Consulta l'informe de resultats del Baròmetre del Tercer Sector Social 2016.

Mira el vídeo-resum dels resultats del Baròmetre 2015.

 
© Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya